Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja se odnose na sve verzije website4sport sjata/usluge, kako na demo verzije tako i na produkcione verzije.

Da bi koristili website4sport potrebno je da se složite sa uslovima koriščenja. Vaše korišćenje website4sport stranice podrazumeva Vaš pristanak na ove  uslove i napomene.
Izvršilac posla preuzima zadatak, koji se sastoji u postavljanju standardizovanog web sajta na Internet na serveru, koji obezbeđuje Pro Info doo u trajanju od godinu dana, uključujući i zakup domena za tu godinu.
Naručilac sajta će podatke na sajt unositi i održavati sajt samostalno, prema svojim potrebama i dinamici.

 

Održavanje web sajta

Naručilac popunjava i uređuje sadržaj sajta po sopstvenoj volji. Pro Info doo ne odgovara za istinitost podataka na sajtu i autorska prava sadržaja koje je naručilac postavio na sajt. Naručilac ima mogućnost pristupa i ažuriranja sajta 24h dnevno.


Cene i način plaćanja

Ugovorenu nadoknadu za izvršene usluge i korišćenje sajta Naručilac  će uplatiti , na račun Izvršioca, u celosti pre aktiviranja sajta. Izvršilac se obavezuje da će najkasnije u roku od pet radnih dana nakon uplate, ugovoreni web sajt biti postavljen na internet.

 

Obnavljanje zakupa

Pro Info se obavezuje da će najkasnije 20 dana pre isteka ugovora kontaktirati naručioca i ponuditi mu mogućnost obnavljanja zakupa web sajta za narednu godinu.
Ukoliko Naručilac izvrši uplatu najkasnije 5 dana do isteka ugovora zakup će biti obnovljen.
Ukoliko Naručilac ne obnovi ugovor, sajt će biti uklonjen sa interneta (zbog isteka zakupa domena i servera) i sadržaj sajta neće biti sačuvan.

 

Raskid ugovora

U slučaju da Naručilac jednostrano raskine ovaj Ugovor u bilo kom periodu, ne može da zahteva povraćaj novca, a  Izvršilac će nakon raskida ugovora ukloniti web prezentaciju sa Interneta.
U slučaju prekida saradnje, Naručilac može da izvrši transver domena (internet adresu)  na drugi server.

 

Domen i hosting

Izvršilac se obavezuje da će u saradnji sa naručiocem izabrati domen (internet adresu)  i obezbediti hosting za sajt. Internet adresa će biti registrovana na com ili org domenu. Veličina servera iznosi 150 MB.

 

Nalog korisnika, lozinka i bezbednost

Korisnik je u potpunosti odgovoran za održavanje poverljivosti pristupne lozinke i naloga. Osim toga, korisnik je u potpunosti odgovoran za sve aktivnosti koje se izvrše pod njegovim nalogom i lozinkom. korisnik je saglasan da  će obavestitI Pro Info doo odmah, ukoliko dođe do bilo kakvog neovlašćenog korišćenja njegovog naloga i lozinke ili bilo koje druge povrede bezbednosti. Pro Info doo neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koji mogu nastati kao rezultat korišćenja lozinke ili naloga od strane nekog drugog, sa ili bez  znanja korisnika.

 

Izmene uslova korišćenja

Pro Info doo zadržava pravo da promeni termine, uslove i napomene pod kojima se nude website4sport sajtovi / usluge, uključujući ali ne ograničavajući odgovornosti vezane za korišćenje website4sport sajtova / usluga. Pro Info doo će Vas obavestiti o svim nastalim promenama uslova i napomena. Postojeći korisnici nastavljaju da koriste svoj websajt do isteka zakupa. Nakon isteka zakupa ako  korisnik nastavi da koristite web sajt, website4sport, podrazumeva se njegov pristanak na sve ove termine, uslove i napomene.

 

Lična i nekomercijalna upotrebna ograničenja

Osim ako nije drugačije navedeno, website4sport sajt / usluge se mogu koristiti samo u skladu sa uslovima ugovora. Korisnik ne sme modifikovati, kopirati, distribuirati, prenositi, reprodukovati, licencirati, praviti derivate, prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, softver, proizvod ili uslugu dobijenu od website4sport sajta.
Izvršilac zadržava ekskluzivno pravo na FTP (File Transfer Protocol) pristup prezentaciji.
Izvršilac zadržava ekskluzivno pravo na izvorni kod sajta.
Izvršilac zadržava pravo da u dnu svake stranice, uzimajući u obzir kompoziciju boja u prezentaciji, fontom koji se uklapa u dizajn, u diskretnoj boji postavi textualni link i linkovanu sliku.

 

Privatnost i lične informacije

Korisnik je odgovoran za održavanje poverljivosti svoje lozinke i informacije o nalogu. Osim toga, korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru svoga naloga, i slaže se da će obavestiti Pro Info doo odmah ukoliko primeti bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svog naloga i lozinke. Pro Info doo nije odgovoran za bilo kakav gubitak koji možete nastati kao rezultat korišćenja naloga od strane neovlašćenog lica.

 

Linkovi ka drugim sajtovima

Web4sport sajtovi / usluga može da sadrži linkove ka drugim sajtovima. koje korisnik sam postavlja. Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom Pro Info doo i Pro Info doo nije odgovoran za sadržaj nijednog ovakvog linkovanog sajta, uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova. Pro Info doo nije odgovoran za webcasting niti bilo koji drugi oblik prenosa primljenog sa bilo kog drugog linkovanog sajta, niti je odgovoran ako linkovani sajt ne radi pravilno.

 

Nedozvoljeno i protivzakonito korišćenje

Kao uslov za korišćenje website4sport sajta / usluge, korisnik neće koristiti website4sport sajtove / usluge u bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim terminima, uslovima i napomenama. Nije dozvoljeno koristiti website4sport sajtove / usluge na bilo koji način koji može oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ugroziti bilo koji website4sport sajt / servis. Nije dozvoljeno neovlašćeno pristupiti bilo kojem website4sport sajtu i drugim računima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa bilo kojim website4sport sajtom. Nije dozvoljeno niti pokušati prisvojiti bilo koji materijal ili informacije, putem bilo kojih sredstava, koji nije ciljano učinjen dostupnim preko website4sport sajta / usluge.

 

Pravo da koristi povratne informacije ili sugestije

Pro Info doo su dobrodošle Vaše povratne informacije i sugestije o website4sport sajtu, tako da  stalno možemo da poboljšamo usluge za Vas i druge korisnike. Kada pošaljete povratne informacije i predloge, Pro Info doo ima puno pravo da koristi vaše povratne informacije i sugestije bez ikakvih opterećenja. Konkretno, treba razumeti da od podnošenja bilo kakve povratne informacije ili sugestije Pro Info doo u vezi website4sport usluge, dajete Pro Info doo dozvolu da: 

·      Koristiti, menja, kopira, distribuira, prenosi, javno oglašava, javno izvodi, reprodukuje, objavljuje, napravi derivate, prenosi ili prodaje bilo koje takve povratne informacije ili sugestije i

·      Podlicencira trećim licima bez ograničenja pravo da ostvari bilo koje od gore navedenih prava koja su u odnosu na povratne informacije ili sugestije.

Nikakva naknada neće biti isplaćena u odnosu na upotrebu materijala od strane Pro Info doo koji se nalazi u okviru takve povratne informacije ili sugestije. Pro Info doo nije u obavezi da objavi ili iskoristi bilo koji materijal koji ste poslali kao sugestiju i mogu ukloniti takve materijale u bilo koje vreme prema svom nahođenju.

 

Korišćenje usluga

Website4sport sajtovi / usluga može da sadrži e-mail servis, vesti, lične web stranice, galerije komentare i/ili druge poruke ili komunikacione mogućnosti napravljene da Vam omoguće da komunicirate sa drugima. Slažete se da koristite komunikacione servise samo za postavljanje, slanje i primanje poruka i materijala koji su prikladni i, kada je to primenljivo, odnose se na posebne komunikaciione servise. Vi pristajete da kada koristite komunikacione servise, nećete:

·      Dodavati fajlove koji sadrže viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, cancelbots, inficirane fajlove ili bilo koji drugi sličan softver ili program koji može da uništi rad drugog kompjutera ili imovinu drugog.

·      Ograničiti ili ometati bilo kog drugog korisnika u upotrebi i uživanju u komunikacionom servisu.

·      Kršiti bilo koji kod upravljanja ili druge odrednice koje se mogu primeniti na određeni komunikacioni servis.

·      Kršiti bilo koji zakon ili regulativu u primeni.

·      Kreiranje lažnog identiteta u cilju obmane drugih

Pro Info doo nema obavezu da nadgleda komunikacione servise. Pro Info doo ne odobrava niti kontroliše sadržaj, poruke ili informacije pronađene u bilo kom komunikacionom servisu i, stoga, Pro Info doo se izričito odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa komunikacionim servisima i radnjama koje proističu iz Vašeg učešća u bilo kom komunikacionom servisu

 

Odgovornost

Pro Info doo ne preuzima na sebe odgovornost za slučaj prestanka funkcionisanja sajta usled hakerskih napada, problema na hosting serveru i drugih negativnih posledica na koje Pro Info doo ne može da utiče.
Korisnik je Saglasan da Pro Info doo nije odgovoran za pretnje, klevete, nepristojan, uvredljiv ili nezakonit sadržaj ili ponašanje bilo koje druge strane ili bilo kakve povrede drugog prava, uključujući prava intelektualne svojine. Korisnik je saglasan  da Pro Info doo nije odgovoran za sadržaj korisnikovog website4sport sajta.
Pro Info doo nije odgovoran u slučaju bilo kakvih direktnih ili indirektnih, kaznenih, slučajnih ili specijalnih posledičnih šteta ili bilo koje druge štete, uključujući štete za gubitak podataka ili profita, nastalih ili su na bilo koji način povezane sa korišćenjem ili osobinama website4sport sajta, zbog zastoja ili nemogućnosti korišćenja website4sport sajtova, pružanja ili propusta u obezbeđivanju usluga i druge štete nastale korišćenjem ovog sajta bilo na osnovu nemarnosti, krivičnog dela ili određene odgovornosti.
Ukoliko ste nezadovoljni bilo kojim delom website4sport sajtova Vaše isključivo pravo je da prestanete sa korišćenjem website4sport sajta.

 

Korisnička podrška

Pro Info doo pruža informacije o tome kako da koristite korisnički website4sport sajt na web stranicama kroz korisničko uputstvo. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi website4sport usluge ili bilo koje probleme koji želite da prijavite, kontaktirajte nas putem e-maila ili telefonom.

 

Spam e-mail, nadoknada štete

Pro Info doo će odmah ukinuti bilo koji nalog koji veruje da, po sopstvenom nahođenju, prenosi ili je na drugi način povezan sa spam ili drugom neželjenom masovnom e-poštom. Pored toga, jer je  štetu često teško kvantifikovati, ako stvarna šteta ne može biti izračunata onda ste saglasni da platite Pro Info doo likvidiranu štetu u obostrano procenjenom iznosu za svaki komad spam ili neželjene masovne e-pošte koji je prenet sa vašeg računa ili je na drugi način povezan sa vašim računom, u suprotnom saglasni ste da platite Pro Info doo stvarnu štetu, u meri u kojoj se stvarna štete može razumno izračunati. 

 

Opšte odredbe

Ovaj sporazum je kontrolisan zakonima Republike Srbije. Korisnik neopozivo ovim pristaje na isključivu nadležnost i mesto suda u Novom Sadu, u svim sukobima proisteklim ili povezanim sa korišćenjem stranice website4sport sajta. Korisnik se slaže da nema zajedničkih ulaganja, partnerstava, zaposlenja između korisnika i Pro Info doo kao rezultat ovog sporazuma ili korišćenja website4sport sajta / usluge.    Ukoliko nije ovde napomenuto, ovaj sporazum podrazumeva apsolutni dogovor između korisnika i Pro Info doo u vezi sa website4sport sajta / usluge i on zamenjuje sve nekadašnje ili sadašnje razmene i ponude, bilo da su u elektronskom, usmenom ili pisanom obliku, između korisnika i Pro info doo u vezi sa website4sport sajta / usluge. Štampana verzija ovog sporazuma i bilo kog obaveštenja u elektronskom obliku će biti prihvatljiva u sudskom ili upravnom postupku na osnovu ili u vezi sa ovim sporazumom u istoj meri i pod istim uslovima kao i druga poslovna dokumentacija i evidencije prvobitno generisane i održavane u štampanom obliku.

 

Autorska prava

Sadržaj website4sport je vlasništvo Pro Info doo. Sva prava su zadržana.